Tilsynsbekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2022

Publiceret 30-06-2022

Den 1. Juli 2022 træder Bekendtgørelse for Færøerne om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder, også kaldet Tilsynsbekendtgørelsen, i kraft for Færøerne.

Landslægen vil efter den 1. juli 2022 påbegynde organisatorisk tilsyn med offentlige og private behandlingssteder på Færøerne og vi forventer at gå de første tilsyn i efteråret 2022.

Vi fører som udgangspunkt tilsyn på udvalgte behandlingssteder og plejeenheder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder, samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger udpeger vi risikoområder til planlagte tilsyn. I henhold til bekendtgøreslen planlægger vi tilsyn af 10% af alle behandlingssteder årligt.

I øjeblikket er vi i en kortlægningsfase, hvor udvælgelsen af det enkelte behandlingssted til planlagte tilsyn foregår som en stikprøve. Dvs. at det enkelte behandlingssted ikke anses for at udgøre en særlig patientsikkerhedsrisiko, men får tilsyn som led i en fastlæggelse af en risikoprofil for typen af behandlingssted.

Vi gennemfører også reaktive tilsyn, hvor der er en særlig og konkret bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted.

Vi udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det sundhedsfaglige tilsyn.

Organisationstilsynssager

I organisationstilsynssager er det ledelsen på det pågældende sted, som anmodes om oplysninger og en stillingtagen til sagen. Det er ledelsen på ethvert behandlingssted, som har ansvaret for, at arbejdet kan foregå patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ledelsen skal sikre organisatoriske rammer og instrukser, oplæring og tilsyn, og løbende følge patientsikkerheden. Ved fare for patientsikkerheden kan sagerne i organisationstilsynssager afgøres efter §215b i Sundhedsloven. Landslægen har hjemmel til at afkræve de oplysninger, som er nødvendige for tilsynet.

I organisationstilsynssager er det ikke den enkelte sundhedsperson Landslægen vurderer, men organisationen. Der kan dog i helt særlige tilfælde opstå en individsag omhandlende en konkret sundhedsperson, hvis vi i forbindelse med organisationstilsynssagen mistænker, at en en eller flere sundhedspersoner har handlet til fare for patientsikkerheden. Det vil imidlertid altid blive gennemført som en helt selvstændig sag.

Registrering 

For blandt andet at sikre, at vi har kendskab til alle behandlingssteder, skal alle offentlige og private behandlingssteder registreres. Visse private behandlingssteder skal registrere en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Endelig skal sundhedspersoner på private behandlingssteder registreres og godkendes til at måtte udføre kosmetisk behandling. Evt. medhjælp på behandlinssteder skal også registreres.

Behandlingsstederne er selv forpligtet til at registrere sig hos Landslægen og blanketter til udfyldelse kan findes på Landslægens hjemmeside

Vurdering efter tilsyn

Når tilsynet er gennemført vurderer de tilsynsførende, hvorvidt der er problemer med patientsikkerheden og i hvilken grad det evt. er tilfældet. Hvert behandlingssted bliver kategoriseret som følger: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

  • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Hvis landslægen konstaterer mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, kan vi give en henstilling om, at behandlingsstedet skal foretage ændringer, og vi kan eventuelt bede om at få tilsendt en handleplan. Hvis vi konstaterer større problemer af betydning for patientsikkerheden, får behandlingsstedet et påbud om at opfylde et eller flere krav. Hvis vi konstaterer kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden, giver vi et påbud om, at behandlingsstedet helt eller delvist skal indstille virksomheden. Undtagelsesvis kan dette fraviges.

Efter den 1. Juli 2022 vil Landslægen udvælge nogle behandlingssteder til tilsyn og de udvalgte behandlingssteder vil herefter modtage et varslingsbrev mindst 6 uger før vi kommer på tilsyn. Inden tilsynet vil vi opfordre behandlingsstedet til at læse om hvordan tilsynet kommer til at foregå på Landslægens hjemmeside.

Landslægen vil løbende lægge informationer ud og opdatere hjemmesiden, således at al nødvendig information omkring tilsyn kan findes på Landslægens hjemmeside.

Alle tilsynsrapporter og afgørelser vil ligeledes blive lagt ud på Landslægens hjemmeside, når disse er endeligt udarbejdet.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tilsyn eller registrering er du altid velkommen til at henvende dig på foe@stps.dk eller på tlf. 660400.